Regulamin korzystania z Serwisu Akademia Jęczmienia Hybrydowego Syngenta

 1. Ogólne zasady korzystania z serwisu Akademia Jęczmienia Hybrydowego Syngenta
   
  1. Serwis Akademia Jęczmienia Hybrydowego Syngenta („Akademia”, „AJH”) to  nowoczesna platforma wymiany wiedzy i opinii („Serwis”). Serwis skierowany jest do obecnych i przyszłych plantatorów jęczmienia hybrydowego Hyvido™ firmy Syngenta.
  2. Właścicielem serwisu jest Syngenta Polska Sp. z o.o. , ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa („Właściciel Serwisu”)
  3. Serwis na zlecenie Właściciela Serwisu administrowany jest przez Karlsbad Sp. z o.o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa. („Administrator Serwisu”, „Administrator”).
  4. Członkiem Akademii może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna [w tym spółka] nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie polegającą na uprawie roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. („Członek AJH”, „Członek Akademii”).
  5. Aby dołączyć do Akademii należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny on-line na stronie Serwisu www.akademiajeczmienia.pl.
  6. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest wymagana aby rejestracja do Serwisu przebiegła pomyślnie oraz aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu.
  7. Aby zalogować się do Serwisu www.akademiajeczmienia.pl należy wpisać login czyli podany podczas rejestracji adres email oraz hasło. Hasło musi być zmieniane przez Członka Akademii co 365 dni, o czym zostanie on stosownie poinformowany po upływie ww. terminu przy próbie logowania.
  8. Akademia oferuje swoim członkom:
   1. dostęp do platformy wymiany opinii w postaci „Forum”, które umożliwia komunikację zarówno z innymi plantatorami, jak i z ekspertami uprawy jęczmienia hybrydowego,
   2. możliwość konsultacji indywidualnych z Ekspertem Syngenta za pomocą elektroniczne formularza „Zadaj pytanie Ekspertowi”,
   3. bieżące zalecenia uprawowe w trakcie sezonu wegetacyjnego dzięki serwisom „Infopole” i „Agricast”,
   4. możliwość uczestnictwa w konferencjach tematycznych, warsztatach polowych oraz innych aktywnościach, związanych z uprawą jęczmienia Hyvido™,
   5. możliwość obserwacji innych plantacji jęczmienia hybrydowego na terenie Polski, dzięki aktywności „Pokaż jak rośnie Twój jęczmień”, gdyż każdy Członek AJH będzie miał możliwość zamieszczenia zdjęcia swojej plantacji, dodania komentarza oraz jego oceny
   6. możliwość porównania wyników uzyskanych plonów z innymi plantatorami tej samej odmiany jęczmienia hybrydowego w dowolnej części Polski, dzięki aktywności „Podziel się wynikiem Plonowania”,
   7. dodatkowe benefity i nagrody między innymi w postaci cennych punktów Agriclub, które można zamienić na nagrody dostępne w Programie Agriclub
   8. otrzymywanie komunikatów drogą e-mailową z informacją o występowaniu agrofagów wraz z zaleceniami uprawowymi
  9. Członkowie Akademii są nagradzani punktami Agriclub za udział w wybranych aktywnościach oferowanych w Serwisie. Zasady funkcjonowania Programu Agriclub reguluje odrębny regulamin.
  10. Akademia zostaje powołana na czas nieokreślony i funkcjonuje w okresie sezonów. Szósty sezon („sezon wegetacyjny 2020/2021 obejmuje okres od dnia publikacji niniejszego Regulaminu, tj. od dnia 15 września 2020 roku do dnia 16 sierpnia 2021 roku (ostatni dzień wykonania aktywności, za którą przyznawane są punkty Programu Agriclub). Wszelkie informacje i zasady dotyczące kolejnych sezonów Akademii i zasady punktowania danych aktywności, będą podawane przez Administratora Serwisu na stronie internetowej www.akademiajeczmienia.pl .
  11. Aktywności nagradzane punktami Programu Agriclub w sezonie 2020/2021:

   Aktywność

   Opis

   Ilość punktów Agriclub

   Pokaż jak rośnie Twój Jęczmień

   Każdy z Członków AJH, który doda zdjęcie swojej plantacji jęczmienia hybrydowego Hyvido™ i pokaże jak rośnie uprawiany przez niego jęczmień (maks. 5 zdjęć w tygodniu) otrzyma punkty Programu Agriclub.

   100 pkt /zdjęcie

   Pokaż jak rośnie Twój Jęczmień – Kłosy AJH

   Każdy z Członków AJH, jeśli uzna, zamieszczone zdjęcie za ciekawe czy interesujące może nagrodzić to zdjęcie przyznając Kłos AJH, przy czym na dane zdjęcie dany Członek AJH może głosować jeden raz. Nie jest możliwe głosowanie na swoje zdjęcie. 3 Członków AJH, którzy zgromadzą największą ilość Kłosów AJH w danej edycji otrzymają punkty Programu Agriclub.

   I miejsce – 3000 pkt

   II miejsce - 2000 pkt

   III miejsce -   1000 pkt

   Podziel się wynikiem plonowania

   Każdy z Członków AJH, który udostępni wynik plonowania odmiany jęczmienia hybrydowego uzyskanego na swoim polu otrzyma punkty Programu Agriclub.

   1000pkt/ za wynik plonowania każdej odmiany

   Zaproś sąsiada do AJH

   Każdy z Członków AJH, który wyśle zaproszenie sąsiadowi, albo innemu rolnikowi, który jest zainteresowany uprawą jęczmienia hybrydowego i zapisze się do Akademii, uzyska, wraz z tą osobą bonus w postaci punkt ów Programu Agriclub.

   po 1000 pkt każdy

   Rejestracja w Agriclub

   Każdy Członek AJH, który jeszcze nie jest uczestnikiem Programu Agriclub, a dokona rejestracji w Programie Agriclub, jako Członek Akademii otrzyma bonusowe punkty na powitanie. Warunek: rejestracji należy dokonać klikając na link Rejestracja w Agriclub będąc zalogowanym na platformie Akademii. 

   1000 pkt

    

  12. Aby za aktywności wymienione w pkt 11 zostały, w sezonie wegetacyjnym 2020/2021, przyznane punkty Programu Agriclub, aktywności muszą zostać wykonane najpóźniej do 16 sierpnia 2021r.
  13. Ilość punktów uzyskanych przez każdego Członka Akademii zostanie zsumowana i, w sezonie wegetacyjnym 2020/2021, najpóźniej do 15 września 2021 zarejestrowana na odpowiednim koncie w Programie Agriclub, pod warunkiem, że Członek AJH jest zarejestrowanym uczestnikiem Programu Agriclub. Punkty Programu Agriclub przyznawane są wszystkim Członkom AJH niezależnie od tego czy są oni członkami Programu Agriclub w momencie ich uzyskania. Jednakże, w sezonie wegetacyjnym 2020/2021 zgromadzone punkty zostaną zarejestrowane w Programie Agriclub tylko na kontach tych osób, które mają lub do 16 sierpnia 2021 r założyły konto w Programie Agriclub. Członkowie AJH, którzy nie zarejestrują się w Programie Agriclub do dnia 16 sierpnia 2021 tracą bezpowrotnie punkty zgromadzone w sezonie wegetacyjnym 2020/2021.
  14. Członkowie Akademii mogą śledzić aktualną ilość przyznanych punktów w Programie Agriclub, w zakładce Twoje Konto/Twoje Punkty w Serwisie www.akademiajeczmienia.pl, dostępnym po zalogowaniu.
  15. Właściciel Serwisu  oraz Administrator zachowują prawo do uniemożliwienia Członkowi AJH dalszego korzystania z konta w Serwisie w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, lub częściowego ograniczenia dostępności do poszczególnych aktywności Serwisu w przypadku naruszenia przez Członka AJH Regulaminu Serwisu, w tym działań niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
  16. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz podania daty zakończenia funkcjonowania Akademii, które powinny być podane za pośrednictwem strony internetowej www.akademiajeczmienia.pl, co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

    

 2. Zasady korzystania z poszczególnych aktywności oferowanych w serwisie AJH
   
  1. Kub 10 TON.
   1. Klub 10 TON to elitarny Klub dla Członków AJH, którzy w jednym z sezonów uzyskali plon z hektara równy lub wyższy niż 10 ton uprawiając jedną z odmian jęczmienia Hyvido™, zgodnie z technologią firmy Syngenta.
   2. Każdy Członek Akademii, który spełnił warunek opisany w pkt 1a zostanie odznaczony w Serwisie specjalnym oznakowaniem – logo Klubu 10 ton.
   3. Dodatkowo, w sezonie 2020/2021 przyznane zostaną nagrody dla 15 Członków AJH, którzy uzyskają plon wyższy lub równy 10 tonom z hektara dowolnej odmiany jęczmienia Hyvido™, firmy Syngenta oraz jako pierwsi wypełnią formularz zgłoszeniowy.
   4. Nagroda to 5j.s odmian Hyvido™ dostępnych w sprzedaży w danym sezonie (wybranych przez Syngenta)
   5. Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić on-line na stronie Serwisu www.akademiajeczmienia.pl dostępny po zalogowaniu w zakładce: „Podziel się wynikiem plonowania”.
   6. Zgłoszenia, w sezonie 2020/2021, są przyjmowane do 16 sierpnia 2021 do godz. 23:59:59.
   7. O kolejności zgłoszeń decyduje data i godzina jego wysłania odnotowana przez system Serwisu.
   8. Zgłoszenia spełniające warunki określone powyżej mogą zostać poddane weryfikacji przez Administratora np. poprzez wizytę przedstawiciela Syngenta na plantacji Członka Akademii.
   9. Zwycięzcy, w sezonie 2020/2021, zostaną powiadomieni o nagrodzie najpóźniej do 30 września 2021 telefonicznie lub e-mailem, zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym.
   10. Nagrody zostaną dostarczone pod ustalony, z członkiem Akademii, adres, na koszt Właściciela Serwisu.
     
  2. Zaproś sąsiada do Akademii Jęczmienia Hybrydowego
   1. Aktywność ta polega na wysłaniu przez Członka Akademii zaproszenia do Serwisu innej osobie, która jest zainteresowana uprawą jęczmienia hybrydowego Hyvido™, korzystając z gotowego formularza z zaproszeniem dostępnego w serwisie Akademii w zakładce: „Zaproś sąsiada do AJH”.
   2. Do każdego zaproszenia dołączony został link aktywacyjny.
   3. Jeśli osoba zaproszona zarejestruje się do Akademii to zarówno osoba, która wysłała zaproszenie, jak i osoba zaproszona uzyskają bonus w postaci 1000 punktów Agriclub na swoich kontach.
   4. Warunkiem uzyskania powyższego bonusa jest dokonanie rejestracji w serwisie Akademii poprzez kliknięcie na link aktywacyjny dołączony do maila z zaproszeniem.
   5. Otrzymamy link aktywacyjny jest ważny bezterminowo, jednakże aby uzyskać bonus punktowy czas od kliknięcia na link aktywacyjny do dokonania rejestracji nie może być dłuższy niż 24 godziny. Jeżeli z jakiegoś powodu rejestracja nie została dokonana z zachowaniem powyższego terminu, należy ponownie kliknąć w link aktywacyjny i rozpocząć procedurę rejestracji od początku.
   6. Jeśli rejestracja w serwisie zostanie dokonana z pominięciem linku aktywacyjnego punkty bonusowe nie zostaną przyznane.
   7. Aby punkty bonusowe w sezonie 2020/2021 uzyskała zarówno osoba, która wysłała zaproszenie, jak i osoba zaproszona, rejestracja osoby zaproszonej musi zostać dokonana nie później niż do 16 sierpnia 2021r.
     
  3. Pokaż jak rośnie Twój jęczmień
   1. Aktywność ta polega na udostępnianiu zdjęć swojej uprawy jęczmienia hybrydowego Hyvido™ poprzez pokazanie ich w serwisie Akademii w zakładce: „Pokaż jak rośnie Twój jęczmień”.
   2. Zdjęcie opublikowane w serwisie Akademii zostanie nagrodzone bonusem w postaci 100 pkt Agriclub.
   3. Każdy z Członków Akademii może dodać do serwisu maksymalnie 5 zdjęć w tygodniu. Na zdjęciu nie powinny znajdować się wizerunki osób.
   4. Zdjęcia przedstawiające plantacje jęczmienia hybrydowego Hyvido™, w sezonie wegetacyjnym 2020/2021, można dodawać do Serwisu do 16 sierpnia 2021r.
   5. Poprzez zamieszczenie zdjęcia w Serwisie Członek AJH oświadcza, że jest autorem udostępnionego zdjęcia i przysługują mu autorskich prawa majątkowe i osobiste do zdjęcia. Członek AJH oświadcza także, iż zdjęcie nie narusza niczyich autorskich praw majątkowych, ani osobistych, bądź prawa do wizerunku oraz udziela Syngenta Polska sp. z o.o., niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, ani co do terytorium, licencji na korzystanie ze zdjęcia w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu materiałami, na których zdjęcie utrwalono, przez wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem; w zakresie rozpowszechniania przez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Członek AJH udziela Syngenta Polska sp. z o.o. prawa do korzystania ze zdjęcia w sposób anonimowy (bez podawania autorstwa), sporządzania opracowań zdjęcia i rozporządzania tymi opracowaniami, włączania zdjęcia do innych utworów, a także do udzielenia dalszej licencji na korzystanie ze zdjęcia dowolnym podmiotom trzecim oraz zrzeka się prawa do wypowiedzenia licencji.
   6. Administrator Serwisu będzie prowadził regularny monitoring zamieszczanych zdjęć i jeśli uzna, że zdjęcia nie przedstawiają plantacji jęczmienia hybrydowego Hyvido™, bądź są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, w szczególności zawierają treści obraźliwe, niecenzuralne, niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, Administrator ma prawo do usunięcia takiego zdjęcia z Serwisu.
   7. Punkty przyznane za zdjęcie, które zostało następnie usunięte przez Administratora lub Uczestnika, zostaną anulowane.
   8. Każde z zamieszczonych zdjęć może być opatrzone komentarzem autora oraz komentowane i oceniane przez innych Członków Akademii, na co autor zdjęcia wyraża zgodę.
   9. Właściciel Serwisu oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod opublikowanymi zdjęciami, jednocześnie  Administrator zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania komentarzy, a także usuwania treści komentarzy i wpisów. Administrator Serwisu będzie prowadził regularny monitoring zamieszczanych komentarzy i jeżeli uzna, że komentarze nie dotyczą uprawy jęczmienia hybrydowego Hyvido™ lub są w inny sposób niezgodne z Regulaminem, w szczególności zawierają treści obraźliwe, niecenzuralne, niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami, Administrator ma prawo do usunięcia takiego komentarza z Serwisu.
   10. Każdy z Członków Akademii może nagrodzić zamieszczone przez innych użytkowników Serwisu zdjęcie przyznając mu Kłos AJH, jeśli uzna zdjęcie za ciekawe, interesujące lub po prostu warte uwagi.
   11. Trzech Członków Akademii z największą ilością zgromadzonych Kłosów AJH otrzyma nagrody w postaci punktów Programu Agriclub. I miejsce – 3000 pkt, II miejsce 2000 pkt i III miejsce – 1000 pkt.
   12. Kłosy AJH zgromadzone przez poszczególnych Członków Akademii sumowane są w następujący sposób: Ilość otrzymanych Kłosów AJH za poszczególne zdjęcia w danej Galerii Zdjęć stanowi o łącznej sumie Kłosów AJH przyznanych dla tej Galerii. Jeśli Członek AJH  prowadzi więcej niż jedną Galerię Zdjęć to o łącznej sumie zgromadzonych Kłosów AJH stanowią zsumowane Kłosy AJH przyznane dla każdej z prowadzonych Galerii.
   13. Kłosy AJH na poszczególne zdjęcia, w sezonie wegetacyjnym 2020/2021, można przyznawać do 16 sierpnia 2021 roku
     
  4. Podziel się wynikiem plonowania
   1. Aktywność ta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.akademiajeczmienia.pl w zakładce: „Podziel się wynikiem plonowania” w którym Członek AJH podaje następujące dane: nazwę odmiany jęczmienia Hyvido™ jaką uprawiał w danym sezonie, wielkość plonu w tonach uzyskaną z hektara oraz miejscowość i województwo, w którym znajdowała się plantacja jęczmienia.
   2. Za udostępnienie wyniku plonowania jednej odmiany jęczmienia hybrydowego Hyvido™, w sezonie 2020/2021, Członek AJH otrzyma 1000 pkt Programu Agriclub.
   3. Jeśli Członek AJH uprawiał dwie lub więcej różnych odmian jęczmienia hybrydowego Hyvido™ i wypełnił formularze z wynikiem plonowania dla każdej z nich to za każdy podany wynik otrzyma 1000 pkt Programu Agriclub.
   4. Każdy Członek AJH może podać tylko jeden uzyskamy wynik plonowania dla jednej odmiany jęczmienia hybrydowego Syngenta.
   5. Warunkiem uzyskania bonusu punktowego, w sezonie 2020/2021, jest wypełnienie formularza z wynikiem w zakładce „Podziel się wynikiem plonowania” najpóźniej do 16 sierpnia 2021r.
   6. Podany przez Członka AJH wynik nie będzie opublikowany indywidualnie i nie zostanie podany do wiadomości dla innych użytkowników Serwisu. Zostanie on ujęty w statystykach Serwisu i pokazany wszystkim uczestnikom Serwisu jako średni plon z ha danej odmiany Hyvido™ w Polsce oraz średni plon z hektara danej odmiany w województwie, w którym został uzyskany.
   7. Jeśli podany przez Członka AJH wynik plonowania będzie równy lub wyższy niż 10 ton, Członek AJH automatycznie zostanie zakwalifikowany do konkursu Klub 10 ton w sezonie 2020/2021.
     
  5. Rejestracja w Programie Agriclub
   1. Jeśli Uczestnik Akademii, nie będący członkiem Programu Agriclub, dokona rejestracji w tym Programie otrzyma bonus w postaci 1000 pkt Programu Agriclub.
   2. Aby uzyskać bonus punktowy opisany w pkt 5a, w sezonie wegetacyjnym 2020/2021, należy kliknąć w link „Zarejestruj się w Agriclub” będąc zalogowanym w Serwisie w terminie nie później niż do 16 sierpnia 2021 roku.
   3. Jeżeli Członek Akademii wypełni standardowy formularz rejestracji w Programie Agriclub nie będąc zalogowanym w Serwisie AJH i bez wykorzystania linku dostępnego w serwisie AJH,  punkty bonusowe nie zostaną przyznane.
     
  6. Forum
   1. Każdy Członek Akademii będzie miał dostęp do Forum dyskusyjnego, na łamach którego będzie mógł wymienić poglądy i opinie na temat uprawy jęczmienia hybrydowego Hyvido™ zarówno z innymi Członkami Akademii, jak również z ekspertami Syngenta.
   2. Właściciel Programu oraz Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych na Forum dyskusyjnym.
   3. Administrator Serwisu będzie prowadził regularny monitoring zamieszczanych na Forum wpisów i ma prawo do ich redagowania lub usuwania, jeżeli publikowane treści będą niezgodne z Regulaminem, w szczególności zawierające treści obraźliwe, niecenzuralne, niezgodne z prawem lub dobrymi obyczajami.

     

 3. Akceptacja Regulaminu. Ochrona danych osobowych. Reklamacje
   
  1. Członek Akademii ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz przestrzegania zasad w nim określonych. Członek Akademii akceptując Regulamin potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem wymagane są do wzięcia udziału w Akademii i uzyskania nagród.
  2. Dane Członka Akademii będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej: „RODO”), a także z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Administratorem danych osobowych Członków Akademii, będących osobami fizycznymi, jest Syngenta Polska spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-748), ul. Szamocka 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017224, posiadająca NIP 5222548445, o kapitale zakładowym 22.264.000,00 złotych.
  4. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych Członkowie Akademii mogą kontaktować się z Inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail:  dataprivacy.pl@syngenta.com lub pod numerem telefonu infolinii Administratora: 223260601.
  5. Członkom Akademii przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi Członek Akademii może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Dane osobowe Członka Akademii będą przetwarzane w celu:
   1. umożliwienia wzięcia udziału w Akademii przez czas jej trwania, jednakże nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń i zobowiązań mogących wynikać z organizacji Akademii;
   2. wykonania obowiązków związanych z organizacją Akademii, w szczególności związanych z przyznaniem nagród Członkom Akademii – przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym zobowiązań podatkowych, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich zobowiązań mogących wynikać z organizacji Akademii,
   3. marketingowym polegającym na promocji towarów i usług Administratora oraz o nim samym w związku z organizowaniem Akademii, realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta w związku z którymi Twoje dane będą przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii, badanie opinii oraz działania analityczne umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności – przez czas prowadzenia tych działań albo do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
   4. w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód, dane będą przetwarzane w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach lub usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych – do czasu cofnięcia zgód na otrzymywanie komunikatów marketingowych.
  7. Podanie danych osobowych przez Członka Akademii jest dobrowolne, aczkolwiek bez ich podania nie będzie możliwa rejestracja i udział w Akademii.
  8. Członkowie Akademii nie będą podlegali decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na sytuacje Członków Akademii.
  9. Dane osobowe Członków Akademii będą przetwarzane na podstawie:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w zakresie, w jakim dane Członka Akademii przetwarzane są w związku z zawieraną umową w przedmiocie uczestnictwa w Akademii;
   2. art. 6 ust 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim dane Członka Akademii przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami finansowymi, o ile uczestnictwo w Akademii wymaga tego rodzaju rozliczeń;
   3. art. 6 ust 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na powadzeniu marketingu bezpośredniego związanego z oferowaniem towarów i usług Administratora oraz o nim samym, realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta, badaniu opinii oraz działaniach analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności.
   4. jeżeli Członek Akademii wyrazi odrębną zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych w postaci wiadomości na wskazany adres e-mail lub numer telefonu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
   5. jeżeli Członek Akademii wyrazi odrębną zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych w drodze połączeń głosowych na podany numer telefonu – podstawą prawną przetwarzania będzie także art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.
   6. jeżeli Członek Akademii wyrazi zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  10. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Członek Akademii może ją wycofać w każdym momencie, jednak nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, które następowało przed datą wycofania zgody.
  11. Odbiorcami danych osobowych Członków Akademii mogą być:
   1. spółki z grupy Syngenta,
   2. podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, promocyjnych i marketingowych na rzecz Administratora.
   3. podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych,
   4. podmioty świadczące usługi analityczne, informatyczne i hostingowe,
   5. podmioty świadczące usługi transportowe oraz z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
   6. podmioty realizujące usługi księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne oraz prawne.

   W sytuacji skorzystania z Forum i opublikowania w jego ramach wiadomości odbiorcami danych osobowych Członka Akademii (jego imienia) będą pozostali zalogowani Członkowie Akademii.

  12. Dane osobowe Członków Akademii będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Szwajcarii. Podstawą przekazania danych będzie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii. Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie). W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili Członkowie Akademii możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.
  13. Członek Akademii może złożyć sprzeciw, gdy jego dane osobowe przetwarzane są:
   1. potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
   2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów – wówczas sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją podmiotu danych.
  14. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące udziału w Akademii mogą być składane przez Członków AJH w formie pisemnej na adres siedziby Administratora Serwisu począwszy od daty rozpoczęcia danego sezonu Akademii do 14 dni od dnia zakończenia danego sezonu Akademii. O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Członka Akademii oraz przyczynę i uzasadnienie reklamacji. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Administratora Serwisu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. O sposobie załatwienia reklamacji Członek AJH zostanie poinformowany na piśmie.
Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.